Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp công nghệ cất giữ CO2 trong các hệ tầng, cấu trúc địa chất ở miền bắc Việt Nam
Tên đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp công nghệ cất giữ CO2 trong các hệ tầng, cấu trúc địa chất ở miền bắc Việt Nam
Mã số BĐKH 34
Lĩnh vực Khoa học môi trường
Cấp quản lý Nhà nước
Địa phương Hà Nội
Thời gian thực hiện 1/2015 - 12/2015
Tổ chức chủ trì Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Chủ nhiệm Hồ Hữu Hiếu
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Bộ Tài nguyên và Môi trường
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
- Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn thông tin về công nghệ cất giữ COtrên thế giới, để xác định các hệ tầng, cấu trúc địa chất ở Việt Nam phù hợp cho việc cất giữ CO2 và lựa chọn công nghệ phù hợp cho Việt Nam;
- Phân vùng dự doán tiềm năng cất giữ CO2 trên toàn lãnh thổ miền Bắc Việt Nam.
- Mô hình mô phỏng giải pháp công nghệ cất giữ CO2 cho một vùng cụ thể ở miền Bắc Việt Nam.
- Ðề xuất các giải pháp công nghệ cất giữ CO2 trong các thành tạo địa chất ở miền Bắc Việt Nam.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị