Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái phù hợp với điều kiện Việt Nam
Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái phù hợp với điều kiện Việt Nam
Mã số
Lĩnh vực Khoa học xã hội nói chung
Cấp quản lý Cơ sở
Địa phương Hải Phòng
Thời gian thực hiện 5/2015 - 5/2016
Tổ chức chủ trì Viện Môi trường
Chủ nhiệm Nguyễn Hoàng Yến
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
Đề tài này được thực hiện với mục tiêu đánh giá khả năng áp dụng và học hỏi các hệ thống đánh giá đô thị sinh thái trên thế giới vào Việt Nam và đề xuất những thay đổi để cách đánh giá phù hợp hơn với thực tiễn nước ta. 
Trên cơ sở đó, tác giả sẽ xây dựng được các tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái phù hợp với tình hình thực tiễn ở nước ta, góp phần vào vào sự phát triển bền vững các đô thị. 

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị