Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và Doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp nông thôn hiện nay
Tên đề tài Cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và Doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp nông thôn hiện nay
Mã số
Lĩnh vực Kinh tế - quản lý
Cấp quản lý Cơ sở
Địa phương Thái Nguyên
Thời gian thực hiện 1/2017 - 12/2018
Tổ chức chủ trì Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
Chủ nhiệm Nguyễn Quang Hợp
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Đại học Thái Nguyên
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
Đề tài nghiên cứu nhằm phát hiện ra những vấn đề tồn tại trong mối quan hệ giữa nhà nước với các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện mô hình đối tác công tư trong phát triển nông nghiệp, từ đó đưa ra những đề xuất nhằm xây dựng cơ chế phối hợp giữa Nhà nước, mà ở đây là chính quyền địa phương các cấp với doanh nghiệp, từ đó làm cơ sở cho việc thực hiện mô hình đối tác công tư trong phát triển nông nghiệp, qua đó góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị