Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Xây dựng khung định giá bộ chỉ thị môi trường ven biển tỉnh Quảng Trị
Tên đề tài Xây dựng khung định giá bộ chỉ thị môi trường ven biển tỉnh Quảng Trị
Mã số
Lĩnh vực Khoa học môi trường
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 7/2017 - 3/2018
Tổ chức chủ trì Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Chủ nhiệm Nguyễn Trường Khoa
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 100.000.000 VNĐ
Mục tiêu
 Xây dựng được khung bộ CTMT ven biển bao gồm các CTMT chính và các CTMT thứ cấp tuân thủ mô hình DPSIR và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cho phép lồng ghép (hay tích hợp) thuận lợi với khung bộ CTMT toàn tỉnh. Thiết lập được các phương pháp đảm bảo tính khoa học và phù hợp để tính toán, xử lý số liệu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng bộ CTMT trong giai đoạn tới. Thiết lập được mẫu phiếu CTMT tuân thủ các hướng dẫn tại Thông tư 43 và có điều chỉnh để phù hợp với thực tế và thuận lợi cho công tác quản lý môi trường ở tỉnh Quảng trị. Khung bộ CTMT ven biển, các phương pháp xây dựng các CTMT và mẫu phiếu CTMT phải được sử dụng ít nhất là 5 năm tiếp theo (2019 – 2023). Sau đó, khi các nguồn lực (tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất) của địa phương được cải thiện, cần tiếp tục nghiên cứu để chỉnh sửa, bổ sung các CTMT mới nhằm ngày càng hoàn thiện khung bộ CTMT ven biển.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị