Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay
Tên đề tài Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay
Mã số
Lĩnh vực Xã hội học
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 9/2015 - 8/2018
Tổ chức chủ trì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm Hoàng Đức Thắng
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Tỉnh Ủy Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn; đánh giá đúng thực trạng tình hình; từ đó đề xuất phướng hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị