Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị
Tên đề tài Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị
Mã số
Lĩnh vực Lịch sử và Khảo cổ
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 1/2017 - 12/2017
Tổ chức chủ trì Khoa Du lịch- Đại học Huế
Chủ nhiệm Bùi Thị Tám
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Đại học Huế
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ bổ sung trong du lịch. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các điểm di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị. Đánh giá nhu cầu đối với các dịch vụ du lịch bổ sung tại các điểm di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị.  Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển và hoàn thiện các dịch vụ du lịch bổ sung tại các điểm di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị