Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường quảng bá, thương mại hóa sản phẩm các nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Tên đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường quảng bá, thương mại hóa sản phẩm các nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Mã số
Lĩnh vực Khoa học máy tính
Cấp quản lý Cơ sở
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 6/2016 - 12/2016
Tổ chức chủ trì Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị
Chủ nhiệm Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 155.800.000 VNĐ 155.800.000 VNĐ
Mục tiêu
Quảng bá thông tin cơ bản về nghề, làng nghề, nghệ nhân, hộ sản xuất, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm làng nghề và đặc biệt giới thiệu thông tin các mặt hàng, sản phẩm của các làng nghề trên địa bản tỉnh. Xây dựng được cấu trúc mối quan hệ giữa các đối tượng làng nghề, bao gồm: địa bàn, làng nghề, ngành nghề, nghệ nhân, hộ sản xuất, sản phẩm,... nhằm tạo ra sự liên kết chặt chẽ thông tin với nhau giúp cho người khai thác thông tin (người duyệt web) có cái nhìn dễ dàng, sâu sắc hơn về vấn đề cần quan tâm. Tạo ra một môi trường giúp cho các sản phẩm của làng nghề có thêm môt kênh được lưu thông thông qua việc “giới thiệu – đặt hàng”; trao đổi thông tin, thương mại hóa sản phẩm giữa khách hàng quan tâm và người sản xuất. Thông tin dữ liệu được theo dõi một cách có hệ thống, rõ ràng, tài liệu được lưu trữ trong nhiều năm và cập nhật dễ dàng.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị