Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Hoàn thiện quy trình trồng hoa lily thương phẩm tại tỉnh Quảng Trị
Tên đề tài Hoàn thiện quy trình trồng hoa lily thương phẩm tại tỉnh Quảng Trị
Mã số
Lĩnh vực Các loại cây khác
Cấp quản lý Cơ sở
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 7/2017 - 3/2018
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chủ nhiệm Lê Mậu Bình
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 226.000.000 VNĐ 180.000.000 VNĐ
Mục tiêu
Xây dựng mô hình sản xuất hoa Lily thương phẩm tại khu vực Bắc Hướng Hóa quy mô 5.000 củ giống nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Số lượng hoa lily thương phẩm: 800 chậu (5 cây/chậu), tương đương 4.000 cây hoa lily thương phẩm đạt chất lượng, tỷ lệ hoa hữu hiệu đạt 80%. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng hoa lily thương phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng; phù hợp với đặc điểm, điều kiện, hoàn cảnh thực tế của từng vùng, phục vụ cho việc ứng dụng và nhân rộng vào sản xuất, tăng thu nhập của người dân trên địa bàn trong thời gian tới

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị