Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Hiệu quả của đọc hiểu phân tầng với sự phát triển kỹ năng đọc hiểu của sinh viên chuyên ngữ năm nhất trường Đại học hàng hải Việt Nam
Tên đề tài Hiệu quả của đọc hiểu phân tầng với sự phát triển kỹ năng đọc hiểu của sinh viên chuyên ngữ năm nhất trường Đại học hàng hải Việt Nam
Mã số
Lĩnh vực Khoa học giáo dục nói chung
Cấp quản lý Cơ sở
Địa phương Hải Phòng
Thời gian thực hiện 5/2015 - 5/2016
Tổ chức chủ trì Khoa Ngoại ngữ
Chủ nhiệm Nguyễn Thị Hoài Phương
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
- Áp dụng tài liệu đọc hiểu phân tầng vào tài liệu bổ trợ cho giờ học IELTS chuyên sau của sinh viên cùng với việc giới thiệu và hướng dẫn áp dụng các chiến thuật đọc hiểu thông qua tài liệu đọc hiểu phân tầng.  
- Nghiên cứu quan điểm và đánh giá của sinh viên đối với việc sử dụng tài liệu đọc hiểu phân tầng, hiệu quả của việc phát triển các chiến thuật đọc hiểu thông qua việc trả lời câu hỏi nghiên cứu.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị