Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Thực trạng một số giải pháp kỹ thuật chống gian lận về đo lường ở cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Tên đề tài Thực trạng một số giải pháp kỹ thuật chống gian lận về đo lường ở cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Mã số
Lĩnh vực Kinh tế - quản lý
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Bình
Thời gian thực hiện 3/2015 - 10/2015
Tổ chức chủ trì Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Quảng Bình
Chủ nhiệm Trần Quốc Việt
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 149.944.000 VNĐ 149.944.000 VNĐ
Mục tiêu
- Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp kỹ thuật nhằm chống gian lận về đo lường ở cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai thực hiện một số giải pháp kỹ thuật chống gian lận về đo lường ở cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị