Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu
Tên đề tài Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu
Mã số BĐKH.25
Lĩnh vực Khoa học môi trường
Cấp quản lý Nhà nước
Địa phương Hà Nội
Thời gian thực hiện 1/2015 - 12/2015
Tổ chức chủ trì Trường Đại học Kinh tế
Chủ nhiệm Nguyễn Ngọc Thanh
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Đại học Quốc gia Hà Nội
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
-  Xây dựng được cơ sở khoa học và thực tiễn, phương pháp và mô hình lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản;
- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với thủy sản tại các tỉnh miền Bắc theo các kịch bản khác nhau;
-  Ước lượng đuợc tác động kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra đối với thủy sản ở các khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất theo các kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau;
-  Trên cơ sở đánh giá định lượng được mức độ ảnh huởng và các tác động về mặt kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra đối với thủy sản, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu và bản đồ lượng giá thiệt hại kinh tế do biến đối khí hậu đối với thủy sản miền Bắc;
- Đề xuất các giải pháp giảm nhẹ thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra dối với ngành thủy sản ở miền Bắc.  

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị