Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Khoa học Công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới - Tập 2: Chăn nuôi thú y
Tên sách Khoa học Công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới - Tập 2: Chăn nuôi thú y
Lĩnh vực Tài liệu nông nghiệp khác
Tác giả: PGS.TS. Bùi Bá Bổng và các tác giả
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản: Nxb: Chính trị Quốc gia
Số trang 486
Tóm tắt
sách có các nội dung sau: Một số kết quả nghiên cứu khoa học được áp dụng vào sản xuất ngành chăn nuôi. Kết quả nghiên cứu về chăn nuôi gia súc trong 20 năm qua và hướng phát triển, nghiên cứu trong thời gian tới...

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị