Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Khoa học Công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới - Tập 4: Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch
Tên sách Khoa học Công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới - Tập 4: Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch
Lĩnh vực Tài liệu nông nghiệp khác
Tác giả: PGS.TS. Bùi Bá Bổng và các tác giả
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản: Nxb: Chính trị Quốc gia
Số trang 308
Tóm tắt
Khoa học Công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới - Tập 4: Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị