Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Khoa học Công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới - Tập 3: Đất phân bón
Tên sách Khoa học Công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới - Tập 3: Đất phân bón
Lĩnh vực Tài liệu nông nghiệp khác
Tác giả: PGS.TS. Bùi Bá Bổng và các tác giả
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản: Nxb: Chính trị Quốc gia
Số trang 409
Tóm tắt
Sách có các nội dung sau: Phân loại đất, đánh giá đất đai, tính chất lý, hóa học, sử dụng và cải tạo đất. Phân bón dinh dưỡng và cây trồng. Môi trường đất - nước - xói mòn và thoái hóa đất.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị