Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tổng số: 5764
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 40A-04.01 Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng vào công nghệ các hạng cao su có chất lượng hoàn thiện /1986 - /1990 Hà Nội
2 Cách tính đúng dần khung siêu tĩnh phẳng theo thuật toán truyền ảnh hưởng cách nút (TAHCN) 1/1986 - 12/1986 Hà Nội
3 02A-03-01 Tạo giống ngô /1986 - /1990 Hà Nội
4 02B-01.06 Kêt quả nghiên cứu bò sữa và bò thịt giai đoạn 1986-1990 /1986 - /1990 Hà Nội
Trang 289 / 289 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ