Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tổng số: 5764
STT Mã số Tên đề tài Thời gan thực hiện Địa phương
1 Đánh giá mức độ an toàn của các điểm dân cư miền núi tỉnh Quảng trị dưới tác động của thiên tai và đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại 6/2012 - 6/2014 Quảng Trị
2 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 6/2012 - 6/2013 Quảng Trị
3 Nghiên cứu xây dựng các quy trình, giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Trị 6/2012 - 12/2012 Quảng Trị
4 Thực trạng doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển đến năm 2020 1/2012 - 12/2012 Quảng Trị
5 Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn nâng cao tiềm lực, năng lực thông tin khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 7/2012 - 6/2013 Quảng Trị
6 Xây dựng môi trường làm việc qua mạng tin học và triển khai ứng dụng hệ thống thông tin dành cho cán bộ, công chức của tỉnh 6/2012 - 6/2013 Quảng Trị
7 Xây dựng cơ cấu chức danh theo vị trí công việc của công chức trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, tỉnh Quảng Trị 6/2012 - 6/2013 Quảng Trị
8 Xây dựng mô hình "Thôn ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ" tại huyện Triệu Phong gia đoạn 2012 - 2014. Năm 2012 1/2012 - 12/2012 Quảng Trị
9 Điều tra, đánh giá thực trạng và xây dựng các giải pháp kỹ thuật gây nuôi, thuần dưỡng một số loài động vật rừng nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 1/2011 - 12/2011 Quảng Trị
10 Giải pháp thực hiện có hiệu quả phân cấp quản lý thu chi NSNN đối với chính quyền địa phương 8/2011 - 6/2012 Quảng Trị
11 Nghiên cứu ương cá Chình con từ cỡ 1.000con/kg lên cá Chình giống cỡ 20-50con/kg tại Quảng Trị 6/2011 - 11/2012 Quảng Trị
12 Nâng cao nhận thức, kỹ năng về năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp” giai đoạn 2011 đến 2014 7/2011 - 6/2015 Quảng Trị
13 Tình hình nhiểm khuẩn hô hấp cấp trẻ em dưới 5 tuổi tại Quảng Trị năm 2010. Đề xuất giải pháp thực hiện làm giảm tử vong, giảm mắc bệnh, giảm lạm dụng kháng sinh giai đoạn 2011 - 2015 8/2011 - 6/2012 Quảng Trị
14 Nghiên cứu khảo sát Cổ Thành Tân Sở xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 8/2011 - 6/2012 Quảng Trị
15 Điều tra tầm vóc và khả năng sinh sản của đàn bò nái lai F1 (Vàng VN xRedsinhi; Vàng VN x Brahman) tại Quảng Trị 3/2011 - 3/2012 Quảng Trị
16 Mở rộng và nâng cao chất lượng – Duy trì tính bền vững cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” tỉnh Quảng Trị. 5/2011 - 6/2012 Quảng Trị
17 Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Trị - Thuộc chương trình : Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 8/2011 - 5/2015 Quảng Trị
18 Khảo sát các yếu tố thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Quảng Trị 7/2011 - 6/2012 Quảng Trị
19 Tình hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp trẻ em dưới 05 tuổi tại Quảng Trị năm 2010. Đề xuất giải pháp thực hiện làm giảm tử vong, giảm mắc bệnh, giảm lạm dụng kháng sinh giai đoạn 2011 - 2015 8/2011 - 6/2012 Quảng Trị
20 Xây dựng tổ chức đánh giá sự phù hợp được công nhận theo tiêu chuẩn TCVN 7457: 2004 (ISO/IEC Guide 65:1996) và TCVN ISO/IEC 17021:2008 đáp ứng yêu cầu được công nhận và chỉ định chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 7/2011 - 12/2014 Quảng Trị
Trang 2 / 289 |< << >> >|

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ