Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý - GIS trong việc giám sát và khống chế cúm gia cầm tại Quảng Trị
Tên đề tài Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý - GIS trong việc giám sát và khống chế cúm gia cầm tại Quảng Trị
Mã số
Lĩnh vực Chăn nuôi gia cầm
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 5/2014 - 5/2015
Tổ chức chủ trì Chi cục Thú y Quảng Trị
Chủ nhiệm Lê Thị Nga
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 140.000.000 VNĐ 140.000.000 VNĐ
Mục tiêu
- Tăng cường kỹ năng cho cán bộ kỹ thuật của Chi cục Thú y tỉnh, huyện trong việc thu thập, quản lý, phân tích, xử lý thông tin dịch bệnh động vật; - Chuẩn hóa biểu mẫu ghi phép thông tin dịch bệnh, tổng đàn gia súc, gia cầm - Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS dịch cúm gia cầm tỉnh Quảng Trị ; - Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng phần mềm quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu với tính chất là một hệ thống mở có thể cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu dễ dàng và cung cấp các công cụ khai thác thông tin phục vụ quản lý, cảnh báo dịch bệnh địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị