Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 – 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
Tên đề tài Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 – 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
Mã số
Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 7/2014 - 6/2015
Tổ chức chủ trì Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Lợi
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì UBND tỉnh Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 160.000.000 VNĐ 160.000.000 VNĐ
Mục tiêu
Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 – 2013. Nghiên cứu diễn biến của hiện tượng khí hậu, thủy văn giai đoạn 1993 – 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu và dự báo cho giai đoạn 2015 – 2035. Đề xuất hệ thống giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đối với một số ngành để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị