Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nghiên cứu xử lý số liệu đã có, điều tra bổ sung, đánh giá nguồn nguyên liệu khoáng để sử dụng làm các sản phẩm mỹ nghệ, trang trí, trang lát và khả năng khai thác sử dụng góp phần phát triển kinh tế địa phương ở tỉnh Quảng Trị
Tên đề tài Nghiên cứu xử lý số liệu đã có, điều tra bổ sung, đánh giá nguồn nguyên liệu khoáng để sử dụng làm các sản phẩm mỹ nghệ, trang trí, trang lát và khả năng khai thác sử dụng góp phần phát triển kinh tế địa phương ở tỉnh Quảng Trị
Mã số
Lĩnh vực Khoa học - Kỹ thuật ứng dụng
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 5/2013 - 4/2015
Tổ chức chủ trì Viện Địa chất
Chủ nhiệm Bùi Ấn Niên
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Viện HL KH và CN Việt Nam
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 390.000.000 VNĐ 390.000.000 VNĐ
Mục tiêu
Xác định được các loại hình đá và các nguyên liệu khoáng đáp ứng yêu cầu về đá mỹ nghệ, đá trang lát, trang trí và trưng bày trên địa bàn của tỉnh. Đánh giá sơ bộ tài nguyên dự báo và khả năng khai thác sử dụng ở những điểm có triển vọng. Đề xuất định hướng khai thác và chế tác có tính đến nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị