Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Xây dựng cơ cấu chức danh theo vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị
Tên đề tài Xây dựng cơ cấu chức danh theo vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị
Mã số
Lĩnh vực Hành chính công và quản lý hành chính
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 1/2015 - 12/2015
Tổ chức chủ trì Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm Hồ Ngọc An
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
Hệ thống hoá một cách đầy đủ, chính xác các công việc, nhóm công việc chủ yếu và thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao cho từng cơ quan, tổ chức trong bộ máy hành chính của 2 huyện: Triệu Phong, Hải Lăng và 2 sở: Nội vụ và Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đánh giá thực trạng các chức danh, vị trí việc làm, chất lượng, số lượng, năng lực và việc bố trí, sử dụng công chức hiện có của 2 huyện: Triệu Phong, Hải Lăng và 2 sở: Nội vụ và Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Từ đó đưa ra khuyến nghị liên quan đến tiêu chuẩn trình độ và khung năng lực cho từng chức danh, vị trí việc làm. Xây dựng khung chức danh, vị trí việc làm chuẩn tại các đơn vị thí điểm nghiên cứu (2 huyện: Triệu Phong, Hải Lăng và 2 sở: Nội vụ và Văn hóa, Thể thao và Du lịch), phản ánh đầy đủ các yếu tố gồm: chức danh vị trí việc làm; các công việc chính; ngạch công chức; năng lực, kỹ năng và tiêu chuẩn trình độ cần có, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị