Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nhân rộng mô hình xã hội học tập cấp xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Tên đề tài Nhân rộng mô hình xã hội học tập cấp xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Mã số
Lĩnh vực Khoa học giáo dục nói chung
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 4/2013 - 4/2014
Tổ chức chủ trì Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm Nguyễn Thị Thùy Mỵ
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 90.000.000 VNĐ 90.000.000 VNĐ
Mục tiêu
Nhân rộng mô hình xã hội học tập (XHHT) cấp xã, thị trấn tại 08 xã, thị trấn thuộc 7 huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (gồm 1 thị trấn, 4 xã vùng đồng bằng, 2 xã vùng núi và 1 xã vùng biển). Đề xuất cơ chế chính sách, giải pháp để nhân rộng mô hình XHHT cấp xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị