Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Cơ sở khoa học và thực tiễn củng cố và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn hiện nay
Tên đề tài Cơ sở khoa học và thực tiễn củng cố và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn hiện nay
Mã số
Lĩnh vực Khoa học xã hội nói chung
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 7/2012 - 7/2013
Tổ chức chủ trì Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị
Chủ nhiệm Hồ Xuân Doàn
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Tỉnh Ủy Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 70.000.000 VNĐ 70.000.000 VNĐ
Mục tiêu
Làm sáng tỏ những cơ sở khoa học và thực tiễn việc củng cố và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp; đánh giá đúng thực trạng tình hình củng cố và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp hiện nay; chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những mặt mạnh, mặt yếu kém về củng cố và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị thời gian qua. Đề xuất được các giải pháp tương đối đồng bộ, có tính khả thi về việc củng cố và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp của tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Qua đó cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn để Ban Thường vụ tỉnh ủy có cơ sở để ra chủ trương củng cố và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn hiện nay và lâu dài.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị