Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Hoàn thiện các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Tên đề tài Hoàn thiện các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Mã số
Lĩnh vực Khoa học xã hội nói chung
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 6/2012 - 5/2013
Tổ chức chủ trì Liên Đoàn lao động tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm Nguyễn Thế Lập
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 70.000.000 VNĐ 70.000.000 VNĐ
Mục tiêu
Đánh giá đúng thực trạng tình hình CNLĐ và công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Làm cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị