Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản suất và quy trình sử dụng chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản Neo-Polymic phù hợp tại Quảng Trị
Tên đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản suất và quy trình sử dụng chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản Neo-Polymic phù hợp tại Quảng Trị
Mã số
Lĩnh vực Công nghệ sinh học nông nghiệp
Cấp quản lý Bộ
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 1/2013 - 12/2014
Tổ chức chủ trì Viện hóa sinh biển
Chủ nhiệm Nguyễn Thị Kim Cúc
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 850.000.000 VNĐ 650.000.000 VNĐ
Mục tiêu
Tiếp nhận chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất Neo-Polymic có các chủng vi sinh vật phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị và các vùng lân cận. Đào tạo cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN làm chủ đƣợc công nghệ, sản xuất chế phẩm Neo-Polymic và ứng dụng vào thực tiễn nuôi trồng thủy sản của tỉnh.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị