Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn về phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Trị
Tên đề tài Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn về phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Trị
Mã số
Lĩnh vực Kinh tế - quản lý
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 4/2013 - 4/2014
Tổ chức chủ trì Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm Quốc Hồ Hiệp Nghĩa
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Sở Công thương tỉnh Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 100.000.000 VNĐ 100.000.000 VNĐ
Mục tiêu
Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2005-2012, phân tích các yếu tố liên quan đến phát triển CNHT của địa phương, kinh nghiệm tham gia thu hút đầu tư vào sản xuất CNHT trong và ngoài nước. Đề xuất định hướng và giải pháp mang tính khả thi nhằm phát triển ngành CNHT của tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2025, có tính đến năm 2030.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị