Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tỉnh Quảng trị trong tình hình mới
Tên đề tài Tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tỉnh Quảng trị trong tình hình mới
Mã số
Lĩnh vực Hành chính công và quản lý hành chính
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 1/2012 - 6/2013
Tổ chức chủ trì Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị
Chủ nhiệm Nguyễn Văn Hùng
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
Làm rõ cơ sở lý luân của quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp ủy. Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp ủy tỉnh Quảng Trị hiện nay. Đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp ủy tỉnh Quảng Trị trong tình hình mới

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị