Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Phát triển hệ thống Logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của tỉnh trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây
Tên đề tài Phát triển hệ thống Logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của tỉnh trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây
Mã số
Lĩnh vực Kinh tế - quản lý
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 7/2012 - 12/2012
Tổ chức chủ trì Viện nghiên cứu kinh tế và phát triển
Chủ nhiệm Đặng Đình Đào
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Đại học Kinh tế Quốc dân
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 80.000.000 VNĐ 80.000.000 VNĐ
Mục tiêu
Nghiên cứu những luận cứ khoa học và thực tiễn về phát triển hệ thống Logistics trên địa bàn tỉnh và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững trong hội nhập quốc tế. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hệ thống Logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong phát huy tiềm năng và lợi thế của Tỉnh trên tuyến hành lanh kinh tế Đông Tây

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị