Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện khung theo dõi và đánh giá thực hiện chiến lược thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Tên đề tài Biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện khung theo dõi và đánh giá thực hiện chiến lược thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Mã số 2.1.3-B12-13
Lĩnh vực Thống kê khác
Cấp quản lý Nhà nước
Địa phương Hà Nội
Thời gian thực hiện 1/2012 - 3/2013
Tổ chức chủ trì Trung tâm thông tin khoa học Thống kê
Chủ nhiệm Phạm Đăng Quyết
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Viện Khoa học Thống kê
Theo quyết định số
Tổng kinh phí
Mục tiêu
Nghiên cứu các kinh nghiệm của quốc tế về thiết kế và tổ chức triển khai hoạt động theo dõi và đánh giá thực hiện một dự án, một chương trình hay một chính sách, một chiến lược, nhất là những kinh nghiệm liên quan đến thực hiện chiến lược phát triển thống kê quốc gia. Nghiên cứu thực tế việc tổ chức triển khai hoạt động theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện một số chương trình, dự án ở ViệtNam. Xây dựng bộ công cụ theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê ViệtNamgiai đoạn 2011-2010 và tầm nhìn đến năm 2030. Biên soạn tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị