Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nghiên cứu, đánh giá các vườn cà phê và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để cải tạo vườn cà phê già cỗi trên địa bàn huyện Hướng Hóa
Tên đề tài Nghiên cứu, đánh giá các vườn cà phê và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để cải tạo vườn cà phê già cỗi trên địa bàn huyện Hướng Hóa
Mã số
Lĩnh vực Cây công nghiệp
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 6/2012 - 6/2015
Tổ chức chủ trì Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Trị
Chủ nhiệm Nguyễn Bảy
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 349.000.000 VNĐ 349.000.000 VNĐ
Mục tiêu
Đánh giá và đưa ra các giải pháp tối ưu nhất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cà phê già cỗi ở quy mô nông hộ. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật chăm sóc, cải tạo vườn cà phê già cỗ theo từng quy trình/phương pháp. Triển khai nhân rộng mô hình/ giải pháp tối ưu nhất cho bà con nông dân vùng nghiên cứu

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị