Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Tên đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Mã số
Lĩnh vực Thông tin đại chúng - Truyền thông
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 6/2012 - 5/2013
Tổ chức chủ trì Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị
Chủ nhiệm Nguyễn Hoàn
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 70.000.000 VNĐ 70.000.000 VNĐ
Mục tiêu
Khảo sát và đánh giá thực trạng phát triển của hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đề ra các giải pháp phát triển toàn diện hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở; giải pháp phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật; nâng cao chất lượng chương trình; nâng cao chất lượng đội ngũ... theo hướng hiện đại. Trong đó chú trọng thực hiện các giải pháp phát triển phát thanh hiện đại: Phát triển truyền thanh và truyền hình ở 2 huyện miền núi; phát triển phát thanh qua Internet...

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị