Đăng nhập  
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC THỐNG KÊ
KHOA HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC XÃ HỘI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HỌC NHÂN VĂN
 
ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng đất đai của các cơ sở tôn giáo ở tỉnh Quảng Trị, đề xuất giải pháp quản lý về đất đai các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Tên đề tài Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng đất đai của các cơ sở tôn giáo ở tỉnh Quảng Trị, đề xuất giải pháp quản lý về đất đai các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Mã số
Lĩnh vực Khoa học xã hội nói chung
Cấp quản lý Tỉnh, thành phố
Địa phương Quảng Trị
Thời gian thực hiện 3/2013 - 3/2014
Tổ chức chủ trì Cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy
Chủ nhiệm Hoàng Đức Thắng
CQ chủ quản của tổ chức chủ trì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị
Theo quyết định số
Tổng kinh phí 100.000.000 VNĐ 100.000.000 VNĐ
Mục tiêu
Tổng hợp, nghiên cứu, hệ thống cơ sở lý luận về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo và đất đai các cơ sở tôn giáo. Đánh giá sát đúng tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cơ sở tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về đất đai các cơ sở tôn giáo hiện nay trên địa bàn tỉnh; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đất đai các cơ sở tôn giáo. Đánh giá những tác động, ảnh hưởng về an ninh chính trị, kinh tế - văn hoá, xã hội liên quan đến đất đai cơ sở tôn giáo. Dự báo xu hướng phát triển của các tôn giáo, nhu cầu về đất đai các cơ sở tôn giáo và yêu cầu tăng cường , nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai cơ sở tôn giáo. Đề xuất phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thống nhất trong việc nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chỉ đạo, quản lý của chính quyền, các ngành chức năng đối với lĩnh vực đất đai cơ sở tôn giáo.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị