Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Gà Tam Hoàng
Tên sách Gà Tam Hoàng
Lĩnh vực Chăn nuôi gia cầm
Tác giả: Đặng Thị Hạnh
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản: Nxb: Nông Nghiệp
Số trang 36
Tóm tắt
Cuốn sách giới thiệu kỹ thuật nuôi gà Tam Hoàng.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ