Đăng nhập  
KINH TẾ
THỐNG KÊ
GIÁO DỤC
KHOA HỌC Y DƯỢC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC
TIN HỌC - TRI THỨC
 
CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ
Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học ở tiểu học
Tên sách Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học ở tiểu học
Lĩnh vực Giáo dục
Tác giả: Lưu Thị Thủy
Đơn vị thực hiện/Nhà xuất bản:
Số trang 40
Tóm tắt
"Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học ở tiểu học" trình bày cấu trúc kế hoạch bài học theo định hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống; thực hành phân tích đánh giá kế hoạch bài học theo hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống; thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Khoa học và công nghệ