Văn bản quy phạm pháp luật
TT

Tên văn bản

Tải về

1

Thôn tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Download

2

Thông tư Hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Download

3

Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Download

4

Quyết định Về việc ban hành Quy chế cho vay và tài trợ của Quỹ phát triển khoa học & công nghệ tỉnh Quảng

Download

5

Quyết định V/v ban hành Điều lệ, tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị

Download

6

Quyết định V/v thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quảng Trị

Download

 

Qũy phát triển Khoa học và Công nghệ

 

Thiết kế bởi: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị