Giới thiệu

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ TỈNH QUẢNG TRỊ

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Quỹ) tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, là tổ chức trực thuộc UBND tỉnh, hoạt động vì mục đích bảo toàn vốn, bù đắp chi phí và không vì mục đích lợi nhuận. Hoạt động của Quỹ nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quỹ trực thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, có trụ sở đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Tỉnh và các Ngân hàng Thương mại.

Đối tượng được tài trợ, vay vốn
- Những đối tượng sau đây thuộc diện xem xét cho vay và tài trợ một phần
1. Các đề tài, dự án tạo ra công nghệ mới thuộc những ngành, lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên, khuyến khích, do doanh nghiệp thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện
2. Các đề tài, dự án, nhằm mục đích ứng dụng kết quae các công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ đoạt giải thưởng tại các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh và Quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh.
3. Các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ mới của các cán bộ khoa học và công nghệ của tỉnh nói chung, chú trọng ưu tiên cho cán bộ trẻ nhằm nâng cao trình độ, phát triển nguồn nhân lực khao học và công nghệ của tỉnh.

Quỹ cho vay vốn đề thực hiện
- Các dự án sản xuất thử nghiệm nhằm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu có triển vọng, hiệu quả kinh tế thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu của các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, các đơn vị khoa học và các doanh nghiệp.
- Các dự án sản xuất thử nghiệm nhằm hoàn thiện công nghệ chế tạo thiết bị với chi phí thấp thay thế nhập khẩu từ các chương trình chế tạo thiết bị đã được nghiên cứu trong nước, đã qua giai đoạn sản xuất mẫu và triển khai trên địa bàn tỉnh.
- Chuyển giao công nghệ để đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới có chất lượng cao hơn, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


Điều kiện tài trợ, vay vốn
1. Tổ chức, cá nhân không phân biệt thành phần kinh tế vay vốn của Quỹ để thực hiện các đề tài, dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ phải tuân theo các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Quỹ cho vay với lãi suất ưu đãi, không cần tài sản thể chấp mà căn cứ vào năng lực công nghệ, nghiên cứu ứng dụng và hợp đồng sản phẩm đã có; Tài trợ  hoặc hoàn lại 1 phần tùy theo tính chất của dự án.
3. Các dự án vay từ Quỹ không được trùng lắp với các dự án được lập theo mẫu quy định của Quỹ.
4. Tổ chức, cá nhân xin tài trợ, vay vốn của Quỹ phải có dự án được lập theo mẫu quy định của Quỹ.
5. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thành lập các Hội đồng Thẩm định xét chọn công khai, dân chủ, đối với từng dự án, công trình cụ thể. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản lý Quỹ về khả năng thực thi của tổ chức, các nhân nhận vay vốn tài trợ./.

New Page 1
 

Qũy phát triển Khoa học và Công nghệ

 

Thiết kế bởi: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị