Giới thiệu

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Quỹ) tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, là tổ chức trực thuộc UBND tỉnh, hoạt động vì mục đích bảo toàn vốn, bù đắp chi phí và không vì mục đích lợi nhuận. Hoạt động của Quỹ nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quỹ trực thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, có trụ sở đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Tỉnh và các Ngân hàng Thương mại.
Đối tượng được tài trợ, vay vốn
- Những đối tượng sau đây thuộc diện xem xét cho vay và tài trợ một phần
1. Các đề tài, dự án tạo ra công nghệ mới thuộc những ngành, lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên, khuyến khích, do doanh nghiệp thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện
2. Các đề tài, dự án, nhằm mục đích ứng dụng kết quae các công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ đoạt giải thưởng tại các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh và Quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh.
3. Các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ mới của các cán bộ khoa học và công nghệ của tỉnh nói chung, chú trọng ưu tiên cho cán bộ trẻ nhằm nâng cao trình độ, phát triển nguồn nhân lực khao học và công nghệ của tỉnh.

Chi tiết

Văn bản quy phạm pháp luật

Thôn tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Thông tư Hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Quyết định Về việc ban hành Quy chế cho vay và tài trợ của Quỹ phát triển khoa học & công nghệ tỉnh Quảng

Quyết định V/v ban hành Điều lệ, tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị

Quyết định V/v thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quảng Trị

Hình ảnh hoạt động

 

Qũy phát triển Khoa học và Công nghệ

 

Thiết kế bởi: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị